1. TARAFLAR
İşbu üyelik sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), SSahm Group E-Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) tarafından işletilen ve mülkiyeti ŞİRKET’e ait olan https://karawancare.com (bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“ALICI”) siteye kayıt olmuş tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan sonra “ALICI” ile beraber “KULLANICI” veya “KULLANICILAR” olarak anılacaktır) ile ürün satışı yapmak üzere ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. KULLANICILAR, SİTE’ye üye olmak kaydıyla sözleşmenin bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. TANIMLAR
Aksi belirtilmedikçe, işbu Sözleşme’de kullanılan aşağıdaki deyimler ve/veya kısaltmalar burada kendileri için tanımlanan anlam ve kapsamları ifade eder.
a) “Site” https://karawancare.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt adlardan oluşan internet siteleri ve bloglarında,
b) “Sözleşme” İşbu sözleşme formu ve ekleri
c) “Alıcı” Sitelere, işbu sözleşmeyi kabul ederek üye olan ve sitede listelenen ürünleri satın alma talebinde bulunabilecek kimselerdir.
d) “Kullanıcı(lar)” Site Kullanıcıları, üyeler ve ALICI’yı birlikte ifade eder.
e) “Ürün/Mal/Hizmet” Sitede satılması amacıyla listelenen, çeşitli marka ürünleri ile anlaşmalı firmalardan tedarik edilen mal ve hizmetlerdir.

3. SÖZLEŞME KONUSU
ŞİRKET ile KULLANICILAR arasında yapılmış olan işbu Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, ŞİRKET ile ALICILAR arasında, Site aracılığı ile koordinasyon ve bağlantının kurulması, SİTE’nin kullanımı, ürünlerin/malların/hizmetlerin online satışının sağlanması olup, bu ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yasal mevzuat hükümleri gereğinde tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

4. HİZMETLERİN KAPSAMI
ŞİRKET’in, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle elektronik ticaret kapsamına dahil olan mesafeli satış işlemlerinden ibarettir. ŞİRKET’in SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; ŞİRKET’e ait https://karawancare.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; KULLANICI tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ŞİRKET adına ayıpsız olarak teslimidir. ŞİRKET, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların ŞİRKET tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. ŞİRKETİ bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

5. ÜYELİK ŞARTLARI
Siteye üye olabilmek için, reşit olmak, ŞİRKET tarafından istenilen kimlik ve kredi kartı bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak beyan etmek, ŞİRKET tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya süresiz yasaklanmış olmamak ve SÖZLEŞME’yi SİTE’ye üye olmak kaydıyla onaylamak gerekmektedir. KULLANICI’nın, üyelik kaydı yapması, aydınlatma metni, gizlilik politikası ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme, KULLANICI’nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme KULLANICI’nın üyeliğini iptal etmesi veya ŞİRKET tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

6. TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
6.1. KULLANICILAR, üyelik aşamalarını yerine getirirken, SİTE’nin hizmetlerinden yararlanırken, işbu sözleşmedeki yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükte bulunan mevzuata ve ayrıca genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini gayri kabili rücu olarak beyan eder.

6.2. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICILAR’ın sorumluluğundadır. İşbu sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra Site’nin kullanılmaya devam edilmesi veya her halükârda değişiklik yapılmasından bir hafta içinde KULLANICI tarafından herhangi bir itirazın yapılmamış olması değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

6.3. KULLANICILAR, SİTE’de satışa sunulan ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde ŞİRKET’in sunmuş olduğu ödeme seçenekleri ve ödeme sistemine uymak zorundadırlar.

6.4. ŞİRKET’in sunmuş olduğu ödeme sistemine tamamen veya kısmen uymayan KULLANICILAR’ın üyelikleri, ŞİRKET tarafından bildirim yapılmaksızın tek taraflı feshedilebilecektir.

6.5. KULLANICILAR, SİTE’nin geçici veya sürekli çalışmıyor olmasından, güncellenmesinden veya güncellemenin gecikmesinden veya çalışmasında ve arşivlenmesinde çıkacak aksaklıklardan dolayı ŞİRKET’ten hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6.6. KULLANICILAR, ürünleri satın alırken veya transfer ederken, kısacası işbu sözleşmenin kapsamında yer alan her türlü işlemi gerçekleştirirken işbu sözleşmenin yanı sıra, ŞİRKET’in mesafeli satış sözleşmesini, yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, aksi halde oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai müeyyideden bizzat kendileri sorumlu olacaklarını ve ayrıca oluşabilecek her türlü zararı karşılamayı, ŞİRKET’i hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6.7. KULLANICI, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, KULLANICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz. İşbu hükme aykırılık halinde üçüncü kişi yahut kurumlar tarafından ŞİRKET’e iletilebilecek her türlü talep için ŞİRKET, KULLANICI’ya rücu edebilecektir ve bu durumda doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran KULLANICI’ya aittir.

6.8. SİTE’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için KULLANICININ, kendi koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda KULLANICI, SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

6.9. SİTE’de üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve yalnızca görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ŞİRKET ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ŞİRKET, KULLANICI tarafından girilen hukuka aykırı içerikleri yayından kaldırabilir. ŞİRKET’in KULLANICI tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle KULLANICI’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.10. KULLANICILARIN, SİTE’de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanuna aykırı davranışlar sergilemesi durumunda, KULLANICILAR’ın üyeliği, ŞİRKET’in takdirinde olmak üzere bildirimde bulunmaksızın geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin, ŞİRKET tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR, SİTE hizmetlerinden yararlanamayacaklarını ve bu hususta ŞİRKET’ten herhangi bir talepte bulunmayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6.11. ŞİRKET, KULLANICI verilerinin KULLANICI şahsı dışındaki kişilerce okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olamayacaktır. KULLANICI, ŞİRKET çevrimiçi kanallarını kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ŞİRKET’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. KULLANICI, diğer ŞİRKET kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICI’ya aittir.

6.12. SİTE’nin yazılım ve tasarımı ŞİRKET mülkiyetinde olup bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup bunlar KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünler, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. KULLANICI, işbu hükmü ihlal etmesi halinde ŞİRKET’in uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.13. KULLANICILAR, kimlik ve adres bilgilerini doğru olarak ŞİRKET tarafından her istendiğinde ibraz etmek zorundadır. Yanlış bildirimlerden tamamen KULLANICILAR sorumlu olup, KULLANICININ yanlış bildiriminden dolayı ŞİRKET tarafından yanlış adrese gönderim yapılması durumunda KULLANICILAR, ŞİRKET’ten hiçbir talepte bulunamayacaklarını, bu durumdan tamamen kendileri sorumlu olup kargo masraflarına kendileri katlanacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.14. KULLANICILAR, diğer KULLANICILAR’a ait şahsi veya gizlilik ilkesi kapsamına giren veya herhangi bir şekilde işbu web sitesi aracılığıyla edinilen bilgileri, bilgi sahibinin onayı olmadıkça, üçüncü şahıslarla paylaşamayacaklarını bilgileri adli soruşturma haricinde kimseye vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.15. KULLANICILAR ve ŞİRKET, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında herhangi bir ortaklık, temsilcilik, vekalet veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

6.16. Sitede gerçekleşen işlemler ile ŞİRKET’in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, KULLANICILAR; SİTE’deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep, zarar ve/veya hasarlardan, ŞİRKET’i, yetkililerini, temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı SİTE’ye üye olarak ve işbu Sözleşmeyi onaylayarak gayri kabili rücu kabul ve beyan ederler.

6.17. ALICI tarafından siparişi verilen ürün/malların KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarı) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ALICI tarafından bilgileri ibraz edilmiş banka kartının postu işleme alınır ve sonrasında ŞİRKET tarafından gerekli stok kontrolü yapıldıktan sonra siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat işlemlerine başlanmaz. Siparişin işleme alınması ile ilgili ayrıntılı bilgiler, satış işlemi esnasında ALICI/KULLANICI’nın onaylayacağı Mesafeli Satış Sözleşmesinde detaylıca açıklanır.

6.18. ŞİRKET, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ŞİRKET, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile ŞİRKET’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6.19. ŞİRKET, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI, bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

6.20. ATMOSFER dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

7. DİĞER HÜKÜMLER
7.1. Sitede sergilenen ve telif hakları 3. Bir kişi veya şirkete ait olan ürün/tasarımlar ile ilgili bir uyuşmazlık veya hukuki sorumluluğun ortaya çıkması durumunda, ŞİRKET sorumlu değildir. SİTE’de sergilenen veya satın alınan ürünler/malların veya bunları tanıtan kişilerin ŞİRKET tarafından tanıtıma ilişkin olarak sergilenmiş resimleri kopyalanamaz veya poster baskısı yapılamaz, fotoğrafı çekilerek basılı veya görsel malzeme olarak kullanılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

7.2. ŞİRKET,, işbu Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

7.3. https://karawancare.com web sitesi üyeliği kişiseldir, üçüncü kişilere devredilemez ve/veya satılamaz. KULLANICI, kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur ve dilediği zaman şifresini değiştirebilir. ŞİRKET, kullanıcı güvenliği konusunda tüm önlemleri almış olmakla birlikte, KULLANICILAR, şifrelerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve benzeri güvenlik sorunlarından kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. ATMOSFER, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. https://karawancare.com şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

7.4. Kayıt sırasında KULLANICI’nın ŞİRKET’e bilgilerini verdiği e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

7.5. KULLANICI, SİTE’ye verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin, tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla SİTE’nin kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

7.6. SİTE, kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen KULLANICI’nın sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

7.7. SİTE, kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
KULLANICILARIN ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

7.8. SİTE, KULLANICI’nın başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden ŞİRKET sorumlu değildir.

7.9. ŞİRKET, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. SİTE ve/veya ŞİRKET, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

7.10. KULLANICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ŞİRKET’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Şirket kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ŞİRKET işbu kullanıcı sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ŞİRKET açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilemeyecek veya bu durumlar için ŞİRKET’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu kullanıcı sözleşmesinden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabiidir ve işbu ihtilafların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir. ŞİRKET’in, üyenin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

10. YÜRÜRLÜK VE KABUL
İşbu kullanıcı sözleşmesi, ŞİRKET tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ŞİRKET, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirterek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Close Sepet
Close Favorilerim
Son Baktıkların Close
Close

Close
Menü
Kategoriler